مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL IRN1 100 % PING 110.16 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 110 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 110 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 109.86 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 110.06 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 110.42 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 109.97 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 110.06 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 110.44 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 110.92 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 110.75 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 110.75 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 109.72 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 108.83 ms
OPERATIONAL Main Server 99.31 % PING 108.46 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 108.5 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 108.22 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 108.17 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 97.22%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 108.69 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 108.56 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 108 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 108.19 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 108.42 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 97.22%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 109.37 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 108.44 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 97.22%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 109.23 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 108.25 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 107.93 ms
OPERATIONAL GEN1 100 % PING 32.42 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.5 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.39 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.44 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.42 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.64 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.42 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.33 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.39 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.36 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.44 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.39 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.39 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.47 ms
OPERATIONAL Mail Server 99.77 % PING 115.12 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 114.33 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 97.22%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 115.37 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 114.94 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 114.53 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 114.72 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 114.69 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 114.56 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 115.47 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 115.92 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 115.78 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 115.94 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 115.08 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 114.4 ms
OPERATIONAL DNS Master 99.77 % PING 112.28 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 111.33 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 111.75 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 112.72 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 111.58 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 114.69 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 111.14 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 111.14 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 111.83 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 97.22%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 112.34 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 111.78 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 111.92 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 115.11 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 111.37 ms
OPERATIONAL DNS Slave 100 % PING 32.92 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.67 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.86 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.86 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.92 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 33.36 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.86 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.86 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.83 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.94 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.86 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.94 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.92 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.87 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی
واقعه‌ای برای نمایش وجود ندارد
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.