مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL IRN1 99.54 % PING 138.33 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 139.79 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 139.69 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 143.72 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 94.44%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 130.94 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 138.67 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 137.86 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 137.97 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 138 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 138.03 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 138.08 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 138.03 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 138.81 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 138.67 ms
OPERATIONAL Main Server 100 % PING 101.94 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 102.48 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 103.47 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 107.89 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 103.33 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 101.61 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 100.92 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 100.69 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 99.81 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 99.89 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 99.83 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 101.72 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 101.72 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 101 ms
OPERATIONAL GEN1 99.77 % PING 33.91 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 36.91 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 35.67 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 39.53 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 97.22%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 31.34 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 35.06 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 33.25 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 34.11 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.08 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.06 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.06 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.47 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.72 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32 ms
OPERATIONAL Mail Server 99.77 % PING 33.12 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 33.61 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 33.64 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 36.47 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.25 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 97.22%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 31.83 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.69 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 33.92 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.31 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.25 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.31 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 33.69 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.56 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 32.33 ms
OPERATIONAL DNS Master 99.77 % PING 141.14 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 96.97%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 138.12 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 140.5 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 144.31 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 142.5 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 147.75 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 141.19 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 140.33 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 139.08 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 138.89 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 141.06 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 140.44 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 139.36 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 138.67 ms
OPERATIONAL DNS Slave 100 % PING 35.22 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 36.45 ms
ساعت 10:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 35.28 ms
ساعت 11:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 37.78 ms
ساعت 12:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 34.78 ms
ساعت 01:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 36.67 ms
ساعت 02:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 34.53 ms
ساعت 03:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 35.33 ms
ساعت 04:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 34.39 ms
ساعت 05:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 34.42 ms
ساعت 06:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 34.17 ms
ساعت 07:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 34.58 ms
ساعت 08:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 34.42 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 34 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی
واقعه‌ای برای نمایش وجود ندارد
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.